1. Szanując prawa osób odwiedzających nasz serwis oraz korzystających z naszych usług, respektując rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej ,,RODO” oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) zwanej dalej ,,ustawą”, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Firma szkoleniowa Zawodowy Adam Irzyk, ul. T. Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 737-192-04-83
 3. Informujemy, że przetwarzanie może dotyczyć następujących danych osobowych:
  • Imię i nazwisko lub nazwę firmy, dane teleadresowe, NIP i inne dane konieczne w świetle właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
  • Numer telefonu (komórkowego lub stacjonarnego) wyłącznie w celu aktualizacji informacji związanych ze zgłoszeniem w formularzu kontaktowym
  • Adres email – wyłącznie dla potrzeb związanych z komunikacją w celach niezwiązanych z marketingiem i tylko wtedy gdy jest to poprzedzone dobrowolną zgodą.
  • Adres IP – jako informacja wynikając z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie oraz inne informacje zawarte w logach systemowych. Dane te wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych, wyłącznie wtedy gdy kontaktujemy się za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • po wyrażeniu zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w jednym lub wielu różnych celach wskazanych w zgodzie, a w szczególności wykonania usługi szkoleniowej.
  • wskazanym w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną, bądź podjęcia działań na twoje żądanie, jeszcze przed zawarciem umowy,
  • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  • przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tym jakie dane osobowe są przetwarzane i w jakim zakresie, oraz w jakim celu i przez jaki czas.
 6. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 5 RODO, tj. z uwzględnieniem zasad: zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości adekwatności, prawidłowości, minimalizacji danych, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności oraz rzetelności.
 7. Dane osobowe, w tym dane wrażliwe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Administrator przykłada szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników, którzy korzystają ze strony internetowej www.zawodowy.eu. Zapisane logi wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie do celów bezpośrednio związanych z administrowaniem stroną internetową. Administrator nie prowadzi identyfikacji osób korzystających ze strony internetowej.
 10. Każdy Użytkownik jest pytany o zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym danych wrażliwych przy jednoczesnym poinformowaniu go o przysługujących mu prawach w zakresie ochrony danych osobowych.
 11. Każdy Użytkownik ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz w jakim zakresie chce udostępniać informacje o sobie, z zastrzeżeniem danych wymaganych obligatoryjnie. Każda osoba w stosunku do swoich danych osobowych ma prawo do żądania ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, uzyskania informacji o podmiotach, którym dane są przekazywane na podstawie umowy o powierzeniu danych osobowych. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia, z wyjątkiem tych danych, które w oparciu o wyraźny przepis prawa powszechnie obowiązującego, Administrator ma obowiązek ich przetwarzania przez określony czas, np. dane w dokumentacji medycznej, dane księgowe. Przyjętą zasadą w naszym serwisie WWW jest przechowywanie zapytań HTTP kierowanych do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów naszego serwera:
  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa,
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania HTTP,
  • kod odpowiedzi HTTP,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
 12. Żadnych danych nie udostępniamy podmiotom i osobom trzecim w celach komercyjnych. W sytuacji naruszenia prawa powszechnie obowiązującego, niezbędne dane mogą być udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie, przy uwzględnieniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Gdy wymaga tego realizacja umowy o świadczenie medyczne, bądź dla zapewnienia poprawnej diagnozy i konieczne jest wykonanie badań diagnostyki laboratoryjnej bądź obrazowej, to udostępnienie danych innemu podmiotowi, odbywać się będzie wyłącznie na podstawie umowy o powierzenie danych. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony wyłącznie jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje zawarte w logach nie są ujawniane na zewnątrz, ani osobom trzecim.
 13. W celu skorzystania z praw przysługujących Użytkownikowi zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018, poz.1000) należy przesłać e–mail pod adres: poczta@zawodowy.eu
  lub listem poleconym na adres: Inspektor Ochrony Danych Firma szkoleniowa Zawodowy Adam Irzyk, ul. T. Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz
 14. W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 15. Niniejsza polityka prywatności może zostać w każdym czasie zmieniona w drodze opublikowania w jej miejsce nowej polityki prywatności. Zmiana taka staje się skuteczna z chwilą jej publikacji i nie wymaga indywidualnego powiadamiania poszczególnych osób, których dane dotyczą, bądź mogą dotyczyć.